, (18.IV.1906 - 1974) - . .

, (22.VII.1937 - 20.IV.2006)

, ϸ [25.IV(7.V).1840 - 25.X(6.XI).1893]

, [28.I(9.II).1887 - 5.IX.1919]

, (. 23.V.1952) -, (23.IV.1926 - 22.IX.1996)

, [26.XII.1876(7.I.1877) - 1921)]

, (1882 - 9.XII.1937)

, [4 (17) VI 1910], (1857 - 1939) -

, (21.VII.1919 - 28.XII.1986)

, [28.XII.1874(9.I.)1875 - 8.I.1950]

, (. 1969)

, (23.I.1904 - 1978) -, ϸ (13..1884 - 1973), (31.VII.1956)

,

, (16.IV.1922 - 4..1948)

, (.16..1936) -

, [12(24).VII.1828 - 17(29).X.1889]

, [16(29).VI.1906 - 18.II.1945], (. 9.VIII.1919) -

ר, (24.I.1874 - 11.II.1956) -

ר

, [17(29).I.1860 - 2(15).VII.1904]Ш, (. 5.IV.1914)

, (. 15.I.1912 - 23.V.1995) -,

, [27.IX(9.X).1865 - 25.VII.1924]

, [2(14).VI.1870 - 23.VIII.1942]

, (.18..1966) . . ., (18.V.1924) -, (24.VII.1905 - 30.XII.1965)

, (12.I.1924 - 11.V.1996)

, (1851 - 1908)

, (1884 - 15.VIII.1937)

, (10.X.1937 - 20.XI.2005)

, (. 14.I.1952)